elector.pl - szkoła języków obcych online - Wersja Beta wylogowany...

Ucz się za darmo!

Teraz starter 500 000 mnemonów dla każdego!

* podana ilość waluty, pozwala na odblokowanie wszystkich zestawów słówek i ich darmową naukę
* brak ukrytych opłat!

Wersja na Telefon

Kod QR:

ANGIELSKI:elector.pl na Telefon


Słowniki: |
diamond : romb ˈdaɪ(ə)mənd
Every diamond is a parallelogram, and a diamond with right angles is a square.
Każdy romb jest równoległobokiem, a romb z kątami prostymi jest kwadratem.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

diamond : diament ˈdaɪ(ə)mənd
Some diamonds, known as harzburgitic, are formed from inorganic carbon originally found deep in the Earth's mantle.
Niektóre diamenty, zwane harzburgitic, są wytwarzane z węgla nieorganicznego pierwotnie znajadowanego głęboko w płaszczu Ziemi.
Colored diamonds contain impurities or structural defects that cause the coloration, while pure or nearly pure diamonds are transparent and colorless.
Kolorowe diamenty zawierają zanieczyszczenia lub wady strukturalne, które powodują zabarwienie, natomiast czyste lub niemal czyste diamenty są przezroczyste i bezbarwne.
As the hardest known naturally occurring material, diamond can be used to polish, cut, or wear away any material, including other diamonds.
Jako najtwardszy znany materiał pochodzenia naturalnego, diament może być używany do polerowania, cięcia lub zdzierania dowolnego materiału, w tym innych diamentów.
In fact at room temperature a diamond will survive for longer than the present age of the Universe.
W rzeczywistości, w temperaturze pokojowej diament przetrwa dłużej niż obecny wiek Wszechświata.

Szczegóły dotycząca kontekstu słówka:

[X]
  • Poleć znajomemu
  • Wykop na swój profil
  • Do przypomnienia
  • Pokaż skojarzenia
  •